Качествен машинен превод – съвременно предизвикателство или постигната реалност?

Идеята за машинния превод възниква още със създаването на първите компютри в периода, след края на Втората световна война. Постигането на качествен резултат е една от най-важните задачи пред компютърните специалисти. Обективните разлики между езиците усложняват автоматичния превод, както и липсата на дълбоко разбиране на смисъла на превеждания текст от машината. Нека проследим как протича човешкият превод? Последователността в този случай е представена от четене и разбиране на текста, след което се генерира превод на съответния език. Преводачът свързва фразови фрагменти и ги обединява в цяло изречение. Не се превежда простото изречение, чрез дълбок лингвистичен анализ. Естествено изискване за качествен писмен превод е лицето да владее и двата езика. За сравнение, компютърът не е носител на езиците и задачата пред него е в сферата на математическата лингвистика.
Важно е да обърнем внимание и как хората учат родния си език. От ранна възраст детето слуша разговори между носители на езика, т.е неговите родители и роднини. След това започват да възпроизвеждат първите си думи. Научаването на втори език е по-трудно и обикновено се постига чрез прилагане на правила, примери, правопис на дадения език. Трудността идва от липсата на комуникация с носители на чуждия език. Става все по-трудно овладяването му с увеличаване на възрастта при хората.
Двата основни подхода при машинния превод – статистически подход и лингвистичен подход, се основават на подобни практики както и при осъществяване на превод от друг човек.
Статистическият подход извлича информация от големи части текстове. За машинния превод се изисква да са налични паралелни текстове на два езика. Така се превеждат отделни думи, фрази и цели изречения. Колкото е по-голям текстът, толкова по-точен е преводът.
При програмите за проверка на правопис е достатъчно текстовете да са на един език. Такива са Google search и Google translate. Те разчитат на статистически подходи. При използване на онлайн услугите за машинен превод, се постига единствено приблизителен превод. Те са неприложими за високо специализирани текстове и не дават цялостна интерпретация. Могат да се използват само за най-разпространените езици. Приложението на онлайн услугите е предимно любителско.
Вторият подход е лингвистичният. Специалисти лингвисти създават списък от термини, правила и създават системи базирани на правила, които заемат много време и специализиран човешки труд. Експертите могат по-прецизно да обработват информацията и да поправят възникналите грешки. Лингвистичният подход е по-надежден, но е свързан с много финансови средства и затова обхваща най-разпространените езици. Проучванията в момента са ориентирани към смесени подходи, които използват както статистическия, така и лингвистичния метод.
Въпреки своите недостатъци, машинният превод е приложим, когато е достатъчно предаването на най-общия смисъл на текста. Автоматичният превод е и в помощ на професионалните преводачи. Това се постига чрез натрупване на памети в специализирани програми за превод. Редактирането на компютърен превод е предпочитан от много специалисти. Това им спестява време от цялостното набиране на текста.
През последните години машинният превод е обект на повишен интерес, но все още не е постигнато високото му качество. Нужни са много средства за усъвършенстването му и внедряване на нова комбинирана технология.

koordinator proekti

Защо е важно преводите да се ръководят от координатор проекти?

Перспектива и стремеж за съвременния бизнес, е да разшири дейността си. Много български фирми започват сътрудничество с чуждестранни аутсорсинг компании, отварят филиали в други страни, изнасят стоката си или внасят суровини, проучват пазара и комуникират с потенциални контрагенти. За да се осъществи гладка комуникация, фирмите се нуждаят от писмени преводи, локализация на уеб сайт, устни преводи или легализация на документи.

При възникване на подобна необходимост, организациите обикновено изпращат запитвания за превод без да имат познания за спецификата на услугите, предлагани от преводаческите фирми. В повечето случаи събират оферти от няколко места и след като сравнят дадените параметри, избират на коя агенция да възложат поръчката си. Важен елемент от предоставянето на офертите е, още в началото, по компетентен начин, да се вземат предвид изисканията на клиента и да се предложат професионални езикови решения. За целта се анализира типът документ, обемът и форматирането му, поставя се срок за качествено изпълнение.

Не е маловажно с коя фирма за преводи ще си сътрудничите. Голям плюс за бизнеса е, когато неговите дейности се обслужват и организират от координатор проекти. Поинтересувайте се дали Вашите поръчки ще бъдат обработени и следени от професионалист с този ранг. Това е критерий за качество и показател, че се следват строги процеси на работа.
Още със стартирането на работния ден, координаторът проекти е подготвен да координира работата по вече започнатите преводи, но и да организира новите запитвания спрямо тяхната специфика. В процеса на изпълнение на превода възникват множество проблеми, които той пренасочва към съответните отдели за разрешаването им. Тук е много важна комуникацията с клиента. Не се учудвайте, ако координаторът Ви задава множество въпроси или иска да му предоставите по-пълна информация за възложената задача. Това е проява на неговата ангажираност и желание да получите висококачествено езиково решение.

Ще изброим няколко от най-разпространените реакции на координатора проекти:

Когато му изпратите онлайн запитване за превод и не прикачите съответния документ за превод, към него.
Като отговор ще Ви бъде поискан документът, тъй като координаторът проекти е отговорен за точното и ефективното извършване на преводаческите услуги. Без да се види в коя сфера е документът – медицински, юридически, технически, финансов; преди да се пресметне обемът и изясни формата, няма как да получите качествена услуга. Възможно е да Ви се даде като ориентир цена за преводна страница, но крайната оферта може да се различава от Вашите очаквания.
Когато искате да се легализира документът от разстояние, без да изпращате оригинал.
Важно е да се знае, че всеки тип документ се легализира с различни стъпки. За да се легализират един вид документи, трябва да се предоставят в оригинал, за друг вид се искат издадени дубликати, нотариални заверки, поставяне на Апостил. Следвайте внимателно инструкциите на координатора проекти, тъй като той е запознат с изискванията на институциите.
Когато изпращате запитване за устен превод, без да дадете пълна информация за събитието.
Ако не сте описали подробно идеята си за осъществяване на такова мероприятие ще получите много въпроси от координатора проекти. Повечето детайли ще дадат възможност за професионално организиране на преводите за конференции, презентации, обучения, одити, пресконференции.
– Когато не задавате формата, в която искате да получите писмения превод.
Писмените преводи освен, че могат да се предадат в електронен вариант, често е необходимо да бъдат направени като официален превод. Това означава, че трябва да се оформят на фирмена бланка, с подпис и печат на заклет преводач. Извършва се скачване на превода към оригинал или копие на документа. Координаторът проекти, още в началото изяснява какъв формат желаете и задава тези параметри, в самата поръчка. Често се синхронизират изписванията за имена, адреси, за да няма разминаване в данните.
– Когато не изяснявате спешността на срока за предаване.
При ограничено време за реакция, задължително още в запитването си отразете спешността му. Ако не посочите, че искате експресна заявка, координаторът проекти ще Ви направи оферта за нормална поръчка. Това се прави, тъй като при обикновена поръчка, преводът се извършва от един професионален преводач, синхронизират се максимално термините и има време внимателно да се огледат детайлите.
За всеки бизнес е важно да се обгражда с партньори, които се ангажират с успеха му. Отговорността и прозрачността на действията могат да се видят в процеса на работа. Изисквайте повече от преводаческата агенция, с която работите. Нека тя е до Вас и Ви подкрепя с качествени услуги и професионално отношение.