Онлайн поръчка

Получете безплатна консултация за превод и легализация на Вашите документи сега

Ако Ви е необходим превод, прикачете документа, посочете от какъв на какъв език трябва да се преведе, какъв да е срокът за изпълнение. Желателно е да уточните имате ли специфични изисквания към проекта. Ние можем да Ви го изпратим в електронен вариант или да Ви го оформим като официален превод, на наша бланка, с подпис на преводач и печат.

При запиване за устен превод, ни е необходимо максимално количество информация, относно темата на предстоящите разговори или презентации, за да намерим най-подходящия преводач за Вашето мероприятие.

В случай че Ви трябва легализация на документ, посочете вида на документа, от коя държава е издаден (за документите от чужбина), за коя държава е предназначен и на какъв език трябва да се преведе (за документите от България за чужбина).

Направете Вашето онлайн запитване сега!

Прикачете файл (лимит 8MB, pdf, doc, jpg)

Запитване за

Език, от който се превежда

Език, на който се превежда

Вид поръчка, спрямо срока на изпълнение

Вашето име (задължително)

Вашият Имейл (задължително)

Вашият телефон (задължително)

Бележки

За физически лица, в изпълнение на Регламент 2016/679  на Европейския Парламент и Съвета

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ
 на основание чл. 6, п. 1, б. „а” и „б” от Регламент 2016/679  на Европейския Парламент и Съвета и чл.5, ал.2, т.2 от Закона за защита на личните данни, давам съгласието си „ЕЛПИДА 13” ООД да обработва и предава личните ми данни /собствено, бащино и фамилно име, телефон, e-mail-адрес, както личните данни, съдържащи се в предоставения от мен документ или лични данни, станали известни при извършване на устен превод/ в качеството му администратор на лични данни, за целите на изпълнение на задължението му за предоставяне на услуга: устен или писмен превод на документи, легализация на документи и други. Декларирам, че субектът на лични данни в предоставения от мен на „ЕЛПИДА 13” документ, участници в мероприятието, на което ще се осъществява устен превод, е/са информиран/и и е/са съгласен/и личните му/им данни да бъдат обработвани от „ЕЛПИДА 13” ООД за целите: превод на документа/устен превод и/или легализация. Запознат съм с правата си по чл. 7, п. 3 и по Глава ІІІ, раздели от 1 до 5 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА И СЪС СРОКА НА СЪХРАНЯВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ОТ СТРАНА НА ДРУЖЕСТВОТО И СЕ СЪГЛАСЯВАМ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО.
Известно ми е, за деклариране на неверни обстоятелства нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
 Давам съгласието си.
 Имам навършени 18 години.