Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ЦЕНТЪР ЗА ПРЕВОДИ И ЛЕГАЛИЗАЦИЯ „ЕЛПИДА”

I. Общи положения

1. С настоящите Общи условия се уреждат взаимоотношенията между Център за превод и легализация „Елпида” /изпълнител/ и потребителите на услугата „Превод и/или легализация/устен превод” /възложител/, наричана по-долу „услугата”.

2. Общите условия могат да бъдат изменяни и допълвани по инициатива на Център за превод и легализацияЕлпида”, за което Центърът информира потребителите, като публикува на страницата си в интернет изменените Общи условия, в срок не по-кратък от 30 (тридесет) дни преди влизането им в сила.

3. Център за превод и легализация „Елпида” осигурява публичност, достъпност и актуалност на Общите условия, на своята интернет страница, с адрес: www.prevodi.elpida.bg

II. Подаване на запитване за превод и легализация на документ или за устен превод

 1. Информация относно цена, срок и други условия на услугата клиентите могат да получат на нашия интернет-сайт www.prevodi.elpida.bg, включително като изпратят запитване чрез нашата online-платформа http://prevodi.elpida.bg/online-poruchka/ или с обаждане на тел. 0898 27 32 33.

 2. Преди клиентът да подаде заявка за изпълнение на услуга следва да предостави достатъчно информация на нашите служители за своя документ или тематика на устен превод. За качествено изпълнение на услугата служителят може да задава уточняващи въпроси с цел да се установи дали документът, който ще се превежда има всички необходими реквизити или с цел да се ангажира подходящ за тематиката на устния превод преводач.

IІI. Подаване на заявка за превод и/или легализация на документ или за устен превод

1. На място в офиса на Център за превод и легализацияЕлпида” с адрес: гр. София, бул. Витоша 32, ет. 2 – клиентът трябва да носи копие/оригинал на документа, който ще се превежда/легализира и да заплати пълния размер или половината от таксата за услугата, във втория случай при получаване на преведения/легализиран документ клиентът заплаща остатъка от таксата за предоставената услуга. В зависимост от услугата, която поръчва клиентът трябва да се консултира предварително със служител на Център за превод и легализация „Елпида” дали е необходимо да предостави копие или оригинал на документа. За легализация е възможно да са необходими допълнителни реквизити на документа, които клиентът да получи от определени институции.

При заявка за устен превод се заплаща пълният размер или половината от таксата за услугата, във втория случай клиентът е необходимо да доплати устния превод до един работен ден след извършването му.

2. Чрез online-платформата на интернет-сайта www.prevodi.elpida.bg – За превод на документ същият трябва да бъде изпратен на изпълнителя за точно определяне на цената за услугата. Документът се превежда и изпраща обратно на клиента след заплащане на посочената от изпълнителя цена за услугата по банкова сметка IBANIBAN: BG05CECB979010D9218500 в банка ЦКБ АД с титуляр Елпида 13 ООД или в брой в офиса на изпълнителя с адрес: гр. София, бул. Витоша 32, ет. 2. При заявка за устен превод се заплаща предварително такса за един час устен превод по банкова сметка IBAN: BG05CECB979010D9218500 в банка ЦКБ АД с титуляр Елпида 13 ООД или в брой в офиса на изпълнителя с адрес: гр. София, бул. Витоша 32, ет. 2. Услугата се изпълнява след получаване на плащането. Легализация на документ не може да бъде заявена чрез online-платформата на интернетсайта на изпълнителя. За изпълнение на тази услуга е необходим оригиналът на документа на хартиен носител.

В платежното нареждане трябва да се укаже езикът, на който се превежда документа/на който ще се води устният превод. Сканирано копие на платежния документ с подпис и печат на банката, трябва да се изпрати на e- mail адрес: prevodi@elpida.bg

ІV. Права и задължения на страните по договора за услуга

 1. Център за превод и легализацияЕлпида” се задължава:

  1. Да изпълни услугата точно и качествено и в уговорения срок.

  2. Да спазва политика за конфиденциалност и сигурност на личните данни на клиентите.

  3. След преглед на документа, предоставен от клиента да го информира за точната цена на услугата.

 1. Възложителят се задължава:

  1. Да окаже необходимото за изпълнение на услугата съдействие.

  2. Да заплати дължимата за предоставяне на услугата такса.

  3. След изпълнение на услугата превод и/или легализация на документ да се яви в офиса на Център за превод и легализацияЕлпида” с адрес: гр. София, бул. Витоша 32, ет. 2, за да получи своя документ най-късно в рамките на 20 работни дни след уговорения със служител на Център за превод и легализацияЕлпида” краен срок за изпълнение на услугата.

V. Такси и Начини на плащане

Таксите за предлаганите от дружеството услуги, обявени в сайта www.prevodilpida.bg, са без включен ДДС и се определят по следните критерии:

– езикът от и на който документът ще се превежда;

– обем на текста, който ще се превежда – таксата се заплаща на преводни страници, като 1 преводна страница съдържа 1800 знака с включени интервали;

– видът на поръчката: нормална, бърза, експресна;

– текстовия формат на документа/документите. Ако се изисква специално оформление на документа (форматиране спрямо оригинала, таблици, илюстрации, съкращения, ръкопис и др.), е възможно цената на услугата да се оскъпи.

– продължителност на устния превод – таксата се заплаща на час или 8 часов ден, като за час се счита вече започнал час.

Таксите се заплащат в брой, в офис на Център за превод и легализацияЕлпида”, или по банков път:

Банка: ЦКБ АД

IBAN: BG05CECB979010D9218500

BIC CODE: CECBBGSF

Tитуляр: ЕЛПИДА 13 ООД

В платежното нареждане трябва да се укаже видът услуга, за която се прави плащане, и езикът от и на който се превежда /Пример: „писмен превод английски език или легализация пълномощно или устен превод руски език“/. Сканирано копие на платежния документ с подпис и печат на банката, трябва да се изпрати на email адрес: prevodi@elpida.bg. Център за превод и легализацияЕлпида” си запазва правото едностранно да прави промени в таксите, което се обявява публично на интернет-сайта www.prevodi.еlpida.bg.

VI. Отказ от предоставяне на услуга

 1. Отказ от предоставяне на услугата от страна на клиента е възможен само ако не е започнало нейното изпълнение. В този случай платената от клиента такса се възстановява в пълен размер.

 2. Ако изпълнението на услугата е започнало, но не е завършило:

– при устен превод – ако е платена половината сума от цялата стойност на поръчката, се задържа същата депозирана сума, която представлява половината от таксата за услугата без заплащане на административна такса.

– при устен превод – ако е платена цялата сума на поръчката, се задържа депозит, който представлява половината от таксата за услугата без заплащане на административна такса. Останалата част във вид на половината от таксата за услугата се връща на клиента в офиса на Център за превод и легализацияЕлпида”, а именно гр. София, бул. Витоша 32, ет. 2 след предварително уговорен ден до 10 работни след писмен отказ от предоставяне на услугата на e-mail адрес: prevodi@elpida.bg.

– при легализация на документ – ако е платена половината сума от цялата стойност на поръчката, се задържа същата депозирана сума, която представлява половината от таксата за услугата без заплащане на административна такса.

– при легализация на документ – ако е платена цялата сума на поръчката, се задържа депозит, който представлява половината от таксата за услугата без заплащане на административна такса. Останалата част във вид на половината от таксата за услугата се връща на клиента в офиса на Център за превод и легализацияЕлпида”, а именно гр. София, бул. Витоша 32, ет. 2 след предварително уговорен ден до 10 работни след писмен отказ от предоставяне на услугата на e-mail адрес: prevodi@elpida.bg.

– при превод на документ- ако е платена половината сума от цялата стойност на поръчката, се задържа същата депозирана сума, която представлява половината от таксата за услугата без заплащане на административна такса.

– при превод на документ- ако е платена цялата сума на поръчката, се задържа депозит, който представлява половината от таксата за услугата без заплащане на административна такса. Останалата част във вид на половината от таксата за услугата се връща на клиента в офиса на Център за превод и легализацияЕлпида”, а именно гр. София, бул. Витоша 32, ет. 2 след предварително уговорен ден до 10 работни след писмен отказ от предоставяне на услугата на e-mail адрес: prevodi@elpida.bg.

3. Ако изпълнението на услугата е завършило отказ от нея от страна на клиента не е възможен.

4. Ако услугата не е изпълнена/не може да бъде изпълнена по вина на Изпълнителя, за което същият не е информирал предварително клиента, платената от клиента сума се възстановява в пълен размер, без да се удържа административна такса.

I. Защита на личните данни

ОСНОВНИ ТЕРМИНИ съгласно РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) /Регламента/:

1) „лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице. При ползване на услугите на Център за превод и легализацияЕлпида” /администратор на лични данни, дружеството/, клиентът предоставя следните данни, необходими за изпълнение на целите по сключения между тях договор за предоставяне на услуга, а именно: собствено, бащино и фамилно име, телефон и emailадрес на клиента /субекта на данни/. При заявяване на услуга, клиентът се съгласява да предостави на дружеството и то да обработва и данните, съдържащи се в документа, който ще се превежда и/или легализира. Същото важи и при предоставяне на услугата устен превод.

2) „обработване“ означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване. Обработването на гореописаните лични данни: собствено, бащино и фамилно име, телефон и e-mail-адрес на клиента /субекта на данни/ се осъществява посредством тяхното подреждане в таблици в електронен вид, групирани по дата на постъпване на заявката за услуга и по вида услуга; подреждане и съхраняване на хартиения носител на декларация – съгласие за обработване на лични данни, подписана от клиента; подреждане и съхраняване на предоставения от клиента документ; предаване на предоставения от клиента документ на преводач за извършване на превода и/или на съответната институция /Министерство на външните работи на Република България, Министерство на правосъдието на Република България, Национален център за информация и документация (НАЦИД); други държавни институции, куриерите към тях и нотариусите/ за извършване на легализация.

3) регистър с лични данни“ означава всеки структуриран набор от лични данни, достъпът до които се осъществява съгласно определени критерии, независимо дали е централизиран, децентрализиран или разпределен съгласно функционален или географски принцип; Център за превод и легализацияЕлпида” води регистър на хартиен носител и в електронен вариант, достъпът до които се осъществява само от оправомощени служители в дружеството.

4) „администратор“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на Съюза или правото на държава членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Съюза или в правото на държава членка. Съгласно критериите, заложени в Регламент (ЕС) 2016/679 На Европейския Парламент и на Съвета Център за превод и легализацияЕлпида” е администратор на лични данни.

5) „обработващ лични данни“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на администратора; Съгласно вътрешните правила на Център за превод и легализацияЕлпида” само точно определени и изрично оправомощени лица-служители на дружеството имат право да обработват лични данни, която функция се съдържа в длъжностната им характеристика.

6) „съгласие на субекта на данните“ означава всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данните, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат обработени; При заявка на услуга на място в офис на Център за превод и легализация „Елпида” клиентът изразява съгласието си горепосочените данни да бъдат обработвани от дружеството с подписване на декларация-съгласие, при заявка на услуга посредством оnlineплатформата на сайта www.prevodi.elpida.bg, клиентът декларира съгласие за обработване на личните му данни с отбелязване в checkbox. Ако субектът на лични данни е непълнолетен горепосоченото съгласие се дава от негов родител/настойник/лице упражняващо родителски права.

А/ДРУЖЕСТВОТО-АДМИНИСТРАТОР гарантира спазване на ОСНОВНИТЕ ПРИНЦИПИ, СВЪРЗАНИ С ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ, съгласно РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните):

а) Законосъобразност – личните данни на клиентите на Център за превод и легализацияЕлпида” се обработват само доколкото е необходимо за изпълнението на договора между дружеството и клиента и/или въз основа на изричното съгласие на субекта на данните, в останалите случаи при спазване на чл. 6 от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679.

б) Добросъвестност – Център за превод и легализацияЕлпида” предприема необходимите мерки за добросъвестно обработване на личните данни на своите клиенти.

в) Прозрачност – субектите на лични данни имат право на достъп до своите лични данни, съхранявани от дружеството при спазване на процедурата, описана по-долу.

г) Ограничение на целите личните данни се събират само във връзка с осъществяване на услугата, а данните собствено, бащино и фамилно име, телефон и emailадрес и за маркетингови цели за информиране на субекта на данните за предстоящи промоции и оферти, предлагани от дружеството.

д) Свеждане на данните до минимум личните данни, обработвани от администратора са: собствено, бащино и фамилно име, телефон и emailадрес на клиента и данните, съдържащи се в документа, предоставен за превод и/или легализация и/или станали известни при извършване на устен превод.

е) Точност дружеството поддържа личните данни на клиентите в актуален вид, точни и гарантира своевременното изтриване или коригиране на неточни лични данни в предвидените от Регламента и от общите условия правила, които са описани по-долу.

ж) Ограничение на съхранението предоставените от субектите лични данни /собствено, бащино и фамилно име, телефон и e-mail-адрес на клиента/ се съхраняват и обработват за целия срок на изпълнение на услугата и една година след това – за целите на счетоводството и маркетинга и 5 години, при издаване на фактура на физически лица. Лични данни, съдържащи се в документа, предоставен за превод и/или легализация, както и самият документ, се съхраняват за следните срокове, в зависимост коя е по-късната дата:

– до датата на изпълнение на услугата,

– до датата на заплащане на дължимата от клиента такса за извършената услуга, след като услугата е предоставена,

– до дата изискана от клиента и писмено приета от служител на Център за превод и легализацияЕлпида“ до една година, след като услугата е предоставена и таксата за нея е платена.

Във всички случаи личните данни, съдържащи се в документа, предоставен за превод и/или легализация, както и самият документ не могат да се съхраняват повече от една година след изпълнение на услугата. При изтичане на този абсолютен срок те подлежат на унищожаване, което се оформя с протокол за унищожаване. 20 работни дни преди извършване на унищожаването клиентът се информира на посочения от него в декларацията-съгласие телефон или email-адрес.

з) Цялостност и поверителност – личните данни на субектите са обработвани по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки. В случаите, когато документът, съдържащ лични данни на определен субект, е предоставен на дружеството от друго лице, последното декларира съгласието на субекта на лични данни от документ с подписване на декларация. Когато субектът на лични данни желае вече преведеният/легализиран документ да бъде получен от друго, различно от него лице, той трябва да посочи това лице в декларацията – съгласие или ако не е посочил такова, документът се предава на друго лице само след представяне на изрично нотариално заверено пълномощно. Лицето, получаващо документа се легитимира при получаването.

Б/ДРУЖЕСТВОТО-АДМИНИСТРАТОР гарантира спазване на ОСНОВНИТЕ ПРАВА НА СУБЕКТИТИЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ И ОСИГУРЯВА ПРОЦЕДУРИ ЗА ТЯХНОТО УПРАЖНЯВАНЕ, съгласно РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните):

 1. Субектът на данни има правото да оттегли съгласието, което е дал за обработване на личните му данни при спазване на следните процедури:

Оттегляне на съгласието за обработка на личните данни: собствено, бащино и фамилно име на субекта, телефон и email-адрес – Когато това съгласие е дадено чрез onlineплатформата за заявка на услуга, оттеглянето се извършва чрез изпращане на email-съобщение до дружеството от email-адреса на подалото заявка лице с текст „Оттеглям съгласието си личните ми данни /собствено, бащино и фамилно име на субекта, телефон и e-mail-адрес/ да се обработват от Център за превод и легализацияЕлпида” за целите на осъществяване на услугата и за маркетингови цели.”. Когато това съгласие е дадено с писмена декларация/въз основа на договор между дружеството и клиента в офис на Център за превод и легализацияЕлпида”, оттеглянето на съгласието става също на място в офиса на Център за превод и легализацияЕлпида”с адрес: гр. София, бул. Витоша 32, ет. 2, с писмена декларация.

Оттегляне на съгласието за обработка на личните данни, съдържащи се в предоставения за превод/легализация документ – за да оттегли съгласието си за обработка на тези данни субектът на лични данни или упълномощено от него лице следва да получи лично документа на място в офиса на Център за превод и легализацияЕлпида” с адрес: гр. София, бул. Витоша 32, ет. 2.

2.   Всеки субект на данни, който е дал съгласие за обработване на личните му данни, има право да поиска информация в писмена или устна форма относно това администраторът какви данни обработва, с каква цел, за какъв срок, както и всяка друга информация, която се отнася до обработването. Посочената справка е безплатна и се предоставя в разумен срок на субекта на данни след неговото идентифициране по следния начин: чрез изпращане на e-mail-съобщение до дружеството от e-mail-адреса на подалото заявка лице или на място в офиса на Център за превод и легализацияЕлпида”с адрес: гр. София, бул. Витоша 32, ет. 2.

3.   Субектът на данните има право да получи от администратора потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с него, и ако това е така, да получи достъп до данните и следната информация:

а) целите на обработването;

б) съответните категории лични данни;

вполучателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити личните данни, поспециално получателите в трети държави или международни организации;

г) когато е възможно, предвидения срок, за който ще се съхраняват личните данни, а ако това е невъзможно, критериите, използвани за определянето на този срок;

д) съществуването на право да се изиска от администратора коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, свързани със субекта на данните, или да се направи възражение срещу такова обработване;

е) правото на жалба до надзорен орган;

ж) когато личните данни не се събират от субекта на данните, всякаква налична информация за техния източник;

з) съществуването на автоматизирано вземане на решения, включително профилирането, посочено в член 22, параграфи 1 и 4, и поне в тези случаи съществена информация относно използваната логика, както и значението и предвидените последствия от това обработване за субекта на данните.

Достъпът до посочената в настоящия пункт информация се осъществява по начина, описан в пункт Б/, точка 2 на настоящите общи условия.

4. Субектът на данни има право да поиска от администратора да коригира без ненужно забавяне неточните лични данни, свързани с него. Като се имат предвид целите на обработването субектът на данните има право непълните лични данни да бъдат попълнени, включително чрез добавяне на декларация. Процедурата се осъществява след идентифицирането на субекта на данни по следния начин: чрез изпращане на e-mail-съобщение до дружеството от e-mail-адреса на подалото заявка лице или на място в офиса на Център за превод и легализацияЕлпида”с адрес: гр. София, бул. Витоша 32, ет. 2, след неговото идентифициране.

5.  Чрез изпращане на e-mail-съобщение до дружеството от e-mail-адреса на подалото заявка лице или на място в офиса на Център за превод и легализацияЕлпида”с адрес: гр. София, бул. Витоша 32, ет. 2 и идентифициране на молителя-субект на данни, същият има правото да поиска от администратора изтриване на свързаните с него лични данни без ненужно забавяне, а администраторът има задължението да изтрие без ненужно забавяне личните данни, когато е приложимо някое от посочените по-долу основания:

а) личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;

б) субектът на данните оттегля своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;

в) субектът на данните възразява срещу обработването и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;

г) личните данни са били обработвани незаконосъобразно;

д) личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора;

е) личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество;

Разпоредбата на точка 5 от пункт Б не се изпълнява, доколкото обработването е необходимо:

а) за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;

б) за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на Съюза или правото на държавата членка, което се прилага спрямо администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на администратора;

в) по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве в съответствие с член 9, параграф 2, букви з) и и), както и член 9, параграф 3 от Регламента;

г) за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели съгласно член 89, параграф 1 от Регламента, доколкото съществува вероятност правото, установено в параграф 1 насъщия, да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване;

д) за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

6.   Субектът на данните има право да изиска от администратора ограничаване на обработването, чрез изпращане на e-mail-съобщение до дружеството от e-mail-адреса на подалото заявка лице или на място в офиса на Център за превод и легализацияЕлпида”с адрес: гр. София, бул. Витоша 32, ет. 2 и идентифициране на молителясубект на данни, когато се прилага едно от следното:

а) точността на личните данни се оспорва от субекта на данните, за срок, който позволява на администратора да провери точността на личните данни;

б) обработването е неправомерно, но субектът на данните не желае личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им;

в) администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но субектът на данните ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;

г) субектът на данните е възразил срещу обработването съгласно член 21, параграф 1 от Регламента в очакване на проверка дали законните основания на администратора имат преимущество пред интересите на субекта на данните.

Когато обработването е ограничено такива данни се обработват, с изключение на тяхното съхранение, само със съгласието на субекта на данните или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции или за защита на правата на друго физическо лице или поради важни основания от обществен интерес за Съюза или държава членка.

Когато субект на данните е изискал ограничаване на обработването администраторът го информира преди отмяната на ограничаването на обработването.

7. Субектът на данните има право, по всяко време и на основания, свързани с неговата конкретна ситуация, на възражение срещу обработване на лични данни, отнасящи се до него, включително профилиране, чрез изпращане на e-mail-съобщение до дружеството от e-mail-адреса на подалото заявка лице или на място в офиса на Център за превод и легализацияЕлпида”с адрес: гр. София, бул. Витоша 32, ет. 2 и идентифициране на молителя-субект на данни. В този случай администраторът прекратява обработването на личните данни, освен ако не докаже, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

Когато се обработват лични данни за целите на директния маркетинг, субектът на данни има право по всяко време да направи възражение по горепосочения начин срещу обработване на лични данни, отнасящо се до него за този вид маркетинг, което включва и профилиране, доколкото то е свързано с директния маркетинг.

Когато субектът на данни възрази срещу обработване за целите на директния маркетинг, обработването на личните данни за тези цели се прекратява.

8. Цялата информация, необходима на субектите на данни съгласно чл. 13 и 14 от Регламента е публично достъпна на интернет-сайта на Център за превод и легализацияЕлпида” и в настоящите общи условия, същата може да бъде предоставена на клиентите и с отправяне на запитване на email-адрес prevodi@elpida.bg или на място в офиса с адрес гр. София, бул. Витоша 32, ет. 2.

9. Субектът на данните има право да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за субекта на данните или по подобен начин го засяга в значителна степен, освен ако: е необходимо за сключването или изпълнението на договор между субект на данни и администратор; е разрешено от правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора, и в което се предвиждат също подходящи мерки за защита на правата и свободите, и легитимните интереси на субекта на данните; или се основава на изричното съгласие на субекта на данни.

В/ Ограничения на правата на субектите на лични данни се осъществяват само в случаите, изброени в чл. 23 РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).

Г/ Център за превод и легализацияЕлпида” гарантира спазването на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните)

Достъп до пълния текст на Регламента:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=BG